Al-Hanafiyah (13) | Al-Malikiyah (19) | Asy-Syafi'iyah (26) | Al-Hanabilah (14) | Az-Zhahiriyah (1) | Total (73)

4. Kitab Mazhab Al-Hanabilah

Kitab Mazhab Al-Hanabilah
1. Ibnu Qudamah (w. 620 H), Al-Mughni,
Maktabah Darul Hadits Cairo Cet. Thn. 1425
2. Ibnu Qudamah (w. 620 H), Al-Kafi fi Fiqhi Al-Imam Ahmad,
Daru Ibnu Hazm Cet. 1 Thn. 1414 H
3. Ibnu Qudamah (w. 620 H), Umdatu Al-Fiqhi,
Darul Kutub Al-Ilmiyah Cet. 1 Thn. 2004- 1425
4. Abu Al-Barakat (w. 625 H), Al-Muharrar fi Al-Fiqhi,
Maktabah Al-Maarif Riyadh Cet. 2 Thn. 1404 H
5. Syamsuddin Abu Al-Faraj Ibnu Qudamah (w. 682 H), Asy-Syarhu Al-Kabir ala Mukhtashar Al-Khalil,
Cet. Thn.
6. Ibnu Taimiyah (w. 728 H), Majmu Fatawa Ibnu Taimiyah,
Majma Al-Malik Fahd Cet. Thn. 1416 H
7. Ibnu Taimiyah (w. 728 H), Al-Fatawa Al-Kubra,
Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut Cet. 1 Thn. 1408 H
8. Ibnu Muflih (w. 763 H), Al-Furu,
Al-Maktabah Al-Ashriyah Cet. 1 Thn. 1424 H
9. Az-Zarkasyi (w. 772 H), Syarah Az-Zarkasyi,
Darul Kutub Al-Ilmiyah Cet. 1 Thn. 1413 H
10. Ibnu Muflih (w. 884 H), Al-Mubdi Syarah Al-Muqni,
Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut Cet. 1 Thn. 1418 H
11. Al-Mardawi (w. 885 H), Al-Inshaf fi Marifati Ar-Rajih min Al-Khilaf,
Darul Kutub Al-Ilmiyah Cet. 1 Thn.
12. Al-Buhuti (w. 885 H), Kasysyaf Al-Qinna,
Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut Cet. Thn.
13. Al-Buhuti (w. 885 H), Syarah Muntaha Al-Iradat,
Cet. 1 Thn. 1414 H
14. Al-Hajawi (w. 968 H), Al-Iqna fi Fiqhi Al-Imam Ahmad,
Darul Makrifah Beirut Cet. Thn.