Al-Hanafiyah (13) | Al-Malikiyah (19) | Asy-Syafi'iyah (26) | Al-Hanabilah (14) | Az-Zhahiriyah (1) | Total (73)

5. Kitab Mazhab Adzh-Dzhahiriyah

Kitab Mazhab Adzh-Dzhahiriyah
1. Ibnu Hazm (w. 456 H), Al-Muhalla bil Atsar,
Darul Fikr Beirut Cet. Thn.