.:: perbandinganmazhab.com ::.

ULAMA FIQIH DAN KARYANYA

ulama | karya | 77

ABAD KEDUA

1. Al-Imam Malik (179 H)Al-Malikiyah
2. Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani (189 H)Al-Hanafiyah

ABAD KETIGA

1. Al-Imam Asy-Syafii (204 H)Asy-Syafiiyah
2. Al-Muzani (264 H)Asy-Syafiiyah

ABAD KEEMPAT

1. Al-Khiraqi (334 H)Al-Hanabilah
2. Al-Jashash (370 H)Al-Hanafiyah
3. Al-Qairuwani (386 H)Al-Malikiyah

ABAD KELIMA

1. Al-Mahamili (415 H)Asy-Syafiiyah
2. Al-Qadhi Abdul Wahab (422 H)Al-Malikiyah
3. Al-Quduri (428 H)Al-Hanafiyah
4. Al-Mawardi (450 H)Asy-Syafiiyah
5. Ibnu Hazm (456 H)Adzh-Dzhahiriyah
6. Ibnu Abdil Barr (463 H)Al-Malikiyah
7. Asy-Syirazi (476 H)Asy-Syafiiyah
8. Imam Al-Haramain Al-Juwaini (478 H)Asy-Syafi
9. As-Sarakhsi (483 H)Al-Hanafiyah

ABAD KEENAM

1. Al-Ghazali (505 H)Asy-Syafiiyah
2. Abul Khatab Al-Kalwadzani (510 H)Al-Hanabilah
3. Al-Maziri (536 H)Al-Malikiyah
4. Ibnu Basyir Al-Mahdawi (536 H)Al-Malikiyah
5. Yahya Al-Umrani (558 H)Asy-Syafiiyah
6. Al-Kasani (587 H)Al-Hanafiyah
7. Al-Marghinani (593 H)Al-Hanafiyah
8. Ibnu Rusyd (595 H)Al-Malikiyah

ABAD KETUJUH

1. Ibnu Mazah (616 H)Al-Hanafiyah
2. Ibnu Qudamah (620 H)Al-Hanabilah
3. Ar-Rafii (623 H)Asy-Syafiiyah
4. Abu Al-Barakat (625 H)Al-Hanabilah
5. An-Nawawi (676 H)Asy-Syafiiyah
6. Ibnul Humam (681 H)Al-Hanafiyah
7. Syamsuddin Abu Al-Faraj Ibnu Qudamah (682 H)Al-Hanabilah
8. Al-Qarafi (684 H)Al-Malikiyah

ABAD KEDELAPAN

1. Abu Al-Barakat Hafizhuddin An-Nasafi (710 H)Al-Hanafiyah
2. Ibnu Taimiyah (728 H)Al-Hanabilah
3. Syihabuddin Al-Maliki (732 H)Al-Malikiyah
4. Ibnu Juzai Al-Kalbi (741 H)Al-Malikiyah
5. Az-Zailai (743 H)Al-Hanafiyah
6. Ibnu Muflih (763 H)Al-Hanabilah
7. Az-Zarkasyi (772 H)Al-Hanabilah
8. Al-Allamah Khalil Al-Maliki (776 H)Al-Malikiyah
9. Khalil bin Ishaq Al-Mishri (776 H)Al-Malikiyah
10. Al-Babarty (786 H)Al-Hanafiyah

ABAD KESEMBILAN

1. Tajuddin Ad-Dimyati (805 H)Al-Malikiyah
2. Ad-Damiri (808 H)Asy-Syafiiyah
3. Al-Hishni (829 H)Asy-Syafiiyah
4. Al-Aini (855 H)Al-Hanafiyah
5. Al-Mahalli (864 H)Asy-Syafiiyah
6. Ibnu Muflih (884 H)Al-Hanabilah
7. Al-Buhuti (885 H)Al-Hanabilah
8. Al-Mardawi (885 H)Al-Hanabilah
9. Al-Mawaq (897 H)Al-Malikiyah

ABAD KESEPULUH

1. Zakaria Al-Anshari (926 H)Asy-Syafiiyah
2. Al-Hathab Ar-Ruaini (954 H)Al-Malikiyah
3. Al-Hajawi (968 H)Al-Hanabilah
4. Ibnu Hajar Al-Haitami (974 H)Asy-Syafiiyah
5. Al-Khatib Asy-Syirbini (977 H)Asy-Syafiiyah
6. Al-Minsyalili (979 H)Al-Malikiyyah
7. Al-Malibari (987 H)Asy-Syafiiyah

ABAD KESEBELAS

1. Ar-Ramli (1004 H)Asy-Syafiiyah
2. Asy-Syaranbilali (1069 H)Al-Hanafiyah
3. Qalyubi wa Umairah (1069 H)Asy-Syafiiyah
4. Al-Qadhi Zaadah (1087 H)Al-Hanafiyah
5. Al-Hashkafi (1088 H)Al-Hanafiyah
6. Ahmad Az-zarqani (1099 H)Al-Malikiyah

ABAD KEDUABELAS

1. Ad-Dardir (1201 H)Al-Malikiyah
2. Ad-Dardir (1201 H)al-malikiyyah
3. Sulaiman Al-Jamal (1204 H)Asy-Syafiiyah
4. Al-Bujairimi (1221 H)Asy-Syafiiyah
5. Ad-Dasuqi (1230 H)Al-Malikiyah
6. Ash-Shawi (1241 H)Al-Malikiyah
7. Ar-Ruhaibani (1243 H)Al-Hanabilah
8. Ibnu Abdin (1252 H)Al-Hanafiyah
9. Muhammad Ulaisy (1299 H)Al-Malikiyah

ABAD KETIGABELAS