.:: perbandinganmazhab.com ::.

ABAD KEDUA

1. Al-Imam Malik179 Al-Malikiyah
2. Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani189 Al-Hanafiyah

ABAD KETIGA

1. Al-Imam Asy-Syafii204 Asy-Syafiiyah
2. Al-Muzani264 Asy-Syafiiyah

ABAD KEEMPAT

1. Al-Khiraqi334 Al-Hanabilah
2. Al-Jashash370 Al-Hanafiyah
3. Al-Qairuwani386 Al-Malikiyah

ABAD KELIMA

1. Al-Mahamili415 Asy-Syafiiyah
2. Al-Qadhi Abdul Wahab422 Al-Malikiyah
3. Al-Quduri428 Al-Hanafiyah
4. Al-Mawardi450 Asy-Syafiiyah
5. Ibnu Hazm456 Adzh-Dzhahiriyah
6. Ibnu Abdil Barr463 Al-Malikiyah
7. Asy-Syirazi476 Asy-Syafiiyah
8. Imam Al-Haramain Al-Juwaini478 Asy-Syafi
9. As-Sarakhsi483 Al-Hanafiyah

ABAD KEENAM

1. Al-Ghazali505 Asy-Syafiiyah
2. Abul Khatab Al-Kalwadzani 510 Al-Hanabilah
3. Al-Maziri536 Al-Malikiyah
4. Ibnu Basyir Al-Mahdawi536 Al-Malikiyah
5. Yahya Al-Umrani558 Asy-Syafiiyah
6. Al-Kasani587 Al-Hanafiyah
7. Al-Marghinani593 Al-Hanafiyah
8. Ibnu Rusyd595 Al-Malikiyah

ABAD KETUJUH

1. Ibnu Mazah616 Al-Hanafiyah
2. Ibnu Qudamah620 Al-Hanabilah
3. Ar-Rafii623 Asy-Syafiiyah
4. Abu Al-Barakat625 Al-Hanabilah
5. An-Nawawi676 Asy-Syafiiyah
6. Ibnul Humam681 Al-Hanafiyah
7. Syamsuddin Abu Al-Faraj Ibnu Qudamah682 Al-Hanabilah
8. Al-Qarafi684 Al-Hanafiyah

ABAD KEDELAPAN

1. Abu Al-Barakat Hafizhuddin An-Nasafi710 Al-Hanafiyah
2. Ibnu Taimiyah728 Al-Hanabilah
3. Syihabuddin Al-Maliki732 Al-Malikiyah
4. Ibnu Juzai Al-Kalbi741 Al-Malikiyah
5. Az-Zailai743 Al-Hanafiyah
6. Ibnu Muflih763 Al-Hanabilah
7. Az-Zarkasyi772 Al-Hanabilah
8. Khalil bin Ishaq Al-Mishri776 Al-Malikiyah
9. Al-Allamah Khalil Al-Maliki776 Al-Malikiyah
10. Al-Babarty786 Al-Hanafiyah

ABAD KESEMBILAN

1. Tajuddin Ad-Dimyati805 Al-Malikiyah
2. Ad-Damiri808 Asy-Syafiiyah
3. Al-Hishni829 Asy-Syafiiyah
4. Al-Aini855 Al-Hanafiyah
5. Al-Mahalli864 Asy-Syafiiyah
6. Ibnu Muflih884 Al-Hanabilah
7. Al-Mardawi885 Al-Hanabilah
8. Al-Buhuti885 Al-Hanabilah
9. Al-Buhuti885 Al-Hanabilah
10. Al-Mawaq897 Al-Malikiyah

ABAD KESEPULUH

1. Zakaria Al-Anshari926 Asy-Syafiiyah
2. Al-Hathab Ar-Ruaini954 Al-Malikiyah
3. Al-Hajawi968 Al-Hanabilah
4. Ibnu Hajar Al-Haitami974 Asy-Syafiiyah
5. Al-Khatib Asy-Syirbini977 Asy-Syafiiyah
6. Al-Minsyalili979 Al-Malikiyyah
7. Al-Malibari987 Asy-Syafiiyah

ABAD KESEBELAS

1. Ar-Ramli1004 Asy-Syafiiyah
2. Asy-Syaranbilali1069 Al-Hanafiyah
3. Qalyubi wa Umairah1069 Asy-Syafiiyah
4. Al-Qadhi Zaadah1087 Al-Hanafiyah
5. Al-Hashkafi1088 Al-Hanafiyah
6. Ahmad Az-zarqani1099 Al-Malikiyah

ABAD KEDUABELAS

1. Muhammad bin Abdullah al-Khurasyi1101 Al-Malikiyah
2. An-Nafarawi1126 Al-Malikiyah
3. Abdul Qadir Asy-Syaibani1135 Al-Hanabilah
4. Al-Adawi1189 Al-Malikiyah

ABAD KETIGABELAS

1. Ad-Dardir1201 Al-Malikiyah
2. Sulaiman Al-Jamal1204 Asy-Syafiiyah
3. Al-Bujairimi1221 Asy-Syafiiyah
4. Ad-Dasuqi1230 Al-Malikiyah
5. Ash-Shawi1241 Al-Malikiyah
6. Ar-Ruhaibani1243 Al-Hanabilah
7. Ibnu Abdin1252 Al-Hanafiyah
8. Muhammad Ulaisy1299 Al-Malikiyah