.:: perbandinganmazhab.com ::.

As-Sarakhsi

Wafat 483 H
Mazhab : Al-Hanafiyah
السرخسي