.:: perbandinganmazhab.com ::.

Ar-Ruhaibani

Wafat 1243 H
Mazhab : Al-Hanabilah
الرحيباني