.:: perbandinganmazhab.com ::.

Al-Allamah Khalil Al-Maliki

Wafat 776 H
Mazhab : Al-Malikiyah
العلامة خليل المالكي