.:: perbandinganmazhab.com ::.

Al-Jashash

Wafat 370 H
Mazhab : Al-Hanafiyah
الجصاص