.:: perbandinganmazhab.com ::.
Tema (7) : Pernikahan - 17. Nusyuz

4. Kapan suami boleh memukul isteri

A. Mazhab Al-Hanafiyah

B. Mazhab Al-Malikiyah

C. Mazhab Asy-Syafi'iyah

D. Mazhab Al-Hanabilah

E. Mazhab Azh-Zhahiriyah