.:: perbandinganmazhab.com ::.
Tema (9) : Kuliner - 2. Khamar

1. Zabib Termasuk Khamar Atau Bukan?

A. Mazhab Al-Hanafiyah

B. Mazhab Al-Malikiyah

C. Mazhab Asy-Syafi'iyah

D. Mazhab Al-Hanabilah

E. Mazhab Azh-Zhahiriyah